روان شناسان و درمانگران

مرضیه وفایی
روان شناس و طرحواره درمانگر

فارغ التحصیل روان‌شناسی عمومی دانشگاه تهران


عنوان پایان نامه:

کشف الگوهای تعارضی زوجین ناموفق

فعالیت های آموزشی و سوابق کاری:

آموزش مهارت های زندگی برای نوجوان
آموزش پیشگیری از مصرف مواد مخدر
پیشگیری از مصرف مواد مخدر در همسران مصرف کننده مواد مخدر
کمک های اولیه روانی
مقدمه ای بر روانشناسی
دستیار منابع انسانی و مشاور روانشناسی
مشاوره در زمینه اختلالات روانی، مشکلات رفتاری، مشکلات عاطفی، استرس، زوجین،
مربی کارگاه مهارت های دهگانه زندگی

Life Skills Training for Youth, UNODC and Federal Republic of Germany

Overview Training on Drug Prevention for NGO Service Providers, UNODC and Federal Republic of Germany

Drug Prevention among Drug Users Spouse, UNODC and Federal Republic of Germany

Psychological first aid 2021, Johns Hopkins University

Introduction to psychology2021, University of Toronto

HR assistant and psychological consultant for Omran Geo technic company (OGC